PROJEKTY UE flaga-ue

W roku 2019 firma Gudan realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Gudan poprzez wzornictwo przemysłowe”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzy, na podstawie którego zostanie stworzona strategia wzornicza dedykowana Wnioskodawcy, zawierająca następujące elementy:

•ogólną charakterystykę firmy, zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

•ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

•opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,

•ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jego potencjału w tym zakresie,

•zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

•możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,

•rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Wartość projektu: 84 501.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 58 395.00 zł